Privacyverklaring                                                     Leveringsvoorwaarden

Aanvullende leveringsvoorwaarden consumenten

U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Als het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde, dient u mij daarvan binnen 48 uur op de hoogte te stellen. Als er is aangetoond, dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, zal ik tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. De bezorgkosten van het door u aan mij terug te sturen verkeerde pakket zal ik terug storten.
Als u binnen 14 dagen, nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde artikelen toch niet wilt hebben, kunt u deze aan mij terug sturen. Hiertoe kunt u mij in kennis stellen door middel van een bericht aan  info@vanwijckict.nl . Ik zal de betreffende artikelen terugnemen waarbij de verzendkosten van terugzending voor uw rekening zijn.
Artikelen die tijdens het terugsturen, of door gebruiker zijn beschadigd, worden niet door mij teruggenomen of vergoed.

Van Wijck ICT is niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door Van Wijck ICT geleverd artikel geleden wordt, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan opzet of grove nalatigheid van Van Wijck ICT te wijten is. Gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan afbeeldingen op deze website. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen, die u heeft, na het ontvangen van uw product, zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product alleen uitpakken, of gebruiken in de mate, die nodig is, om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is, dat u het product alleen mag hanteren en onderzoeken, zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product, die het gevolg is van een manier van omgaan met het product, die verder gaat dan toegestaan, zoals hierboven is beschreven.